O’zbek Valsi; Talqinshai Savt Kalon; Vatan Marchi

by Fakhriddin Sodigov; Gazal of Mashrab; Fakhriddin Sodigov
performed by Mashriq
June 2, 2007
World Financial Center Winter Garden
New York, NY
0:21 — Mashriq